Carregant...
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conforme allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA, domiciliada a Badalona, (08912), carrer Conquesta, núm. 64, amb NIF. G6726373 i a./e.: web@e-democracia.cat

La finalitat del tractament és la gestió d’informació de l’entitat vers els seus simpatitzants i la recepció de donatius per contribuir a les seves finalitats. Les seves dades es conservaran durant el termini necessari per les obligacions tributàries.

Les seves dades no es comunicaran a cap tercer i tampoc hi haurà cap transferència internacional de dades.

Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.

També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA comunica als usuaris, mitjançant aquest avís, que no utilitza “cookies” de cap mena ni recull cap informació de l’usuari diferent de la que consta en els seus formularis.

En el cas que ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindrà preferència l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

 A dalt